Voorwaarden

Informatie en voorwaarden

Algemeen
Bosman Counseling en Coaching werkt op afspraak binnen en eventueel buiten kantoortijden. Voor afspraken buiten kantoortijden worden géén extra kosten in rekening gebracht.

Uitvoering van de behandelovereenkomst
Bosman Counseling en Coaching zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een counselor kan worden verwacht. De counselor heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting.

Voor goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de cliënt ervoor zorgdraagt dat alle informatie, waarvan de counselor aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de counselor wordt verstrekt. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de counselor ter beschikking gestelde informatie.

Bosman Counseling en Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de counselor is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Kwaliteitsnormen
De dienstverlening van Bosman Counseling en Coaching wordt verricht via de kwaliteitsnormen van de counselings­methodiek zoals die is ontwikkeld door Prof. Dr. Egan. Tevens houdt Bosman Counseling en Coaching  zich aan de eisen en volgt de ethische beroepscode van coaches en counselors in Nederland zoals omschreven onder het hoofdstuk “Ethische code”.

Commitment
U kunt er als cliënt van Bosman Counseling en Coaching op rekenen dat Bosman Counseling en Coaching zich naar beste kunnen inzet om de begeleiding tot een succes te maken. Van de kant van de cliënt wordt commitment verwacht (een afspraak dat men zich voor 100% inzet). Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen, nemen de counselor en de cliënt beiden zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht.

Evaluatie
Het regelmatig evalueren van het traject en het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfel, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding.

Betaling
Het consult kan contant betaald worden na behandeling. De factuur zal in dit geval worden nagezonden. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur het bedrag per bank over te maken. De facturatie geschiedt inclusief 21% btw. Prijzen worden op de website incl. btw vermeld. Kosten voor eventueel werkmateriaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Bij nalatigheid van betaling zal een herinnering worden gestuurd. Indien hierna niet tijdig betaald wordt, zullen er extra kosten in rekening worden gebracht. Ook heeft Bosman Counseling en Coaching het recht de uitvoering van de behandelovereenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen. Bij blijvende wanbetaling zal een gerechtsdeurwaarderskantoor worden ingeschakeld. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van de cliënt.

Annulering
Een consult kan tot 24 uur van tevoren door de cliënt kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Binnen 24 uur voor de afspraak zullen de kosten van het consult in rekening worden gebracht.

Bosman Counseling en Coaching heeft het recht een consult te annuleren tot 24 uur voor aanvang. Eventueel wordt samen gekeken of er sprake is van doorverwijzing of een nieuwe afspraak.

Coaching/Counseling vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de counselor als de cliënt vrij om het traject op elk gewenst moment te beëindigen.

Overmacht
In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de counselor ontslaat dit de counselor van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

Aansprakelijkheid
Bosman Counseling en Coaching is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt tijdens en buiten de sessies. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De counselor is nooit aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject voor counseling of coaching van Bosman Counseling en Coaching, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt heeft genomen, al dan niet in overleg met de counselor. Indien Bosman Counseling en Coaching desondanks aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Voor mensen waarbij zware psychosociale problematiek, psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet/minder geschikt. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw huisarts en laat u eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De counselor neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een counselings- of coachingstraject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Geheimhouding
Bosman Counseling en Coaching houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter. In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Dossiervorming
Persoonsgegevens en relevante informatie die voortvloeit uit de gesprekken zullen in een (digitaal) dossier worden bijgehouden. Het dossier dat de counselor bijhoudt is vertrouwelijk en voor eigen gebruik. Bosman Counseling en Coaching draagt er zorg voor dat het gehele dossier van de cliënt goed wordt beveiligd en niet toegankelijk is voor anderen.

Een dossier wordt conform wettelijke verplichtingen 10 jaar bewaard en daarna vernietigd. De cliënt kan schriftelijk vragen om het dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt.

Recht op inzage en verbetering
Een (digitaal) dossier mag worden ingezien door de cliënt zelf. Cliënt kan een digitaal afschrift vragen van verslagen of stukken die in zijn dossier zijn opgeslagen. Indien hier kosten aan verbonden zijn, zullen deze in rekening worden gebracht.

Intellectuele eigendom
Verstrekt werkmateriaal wordt eigendom van de cliënt, tenzij dit al aan een derde partij toebehoort. De rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de counseling/coaching, het counseling-/coachingmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de counseling/coaching worden door Bosman Counseling en Coaching voorbehouden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bosman Counseling en Coaching is de cliënt niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte counseling- of coachingmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen.

Klachten
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via email: info@bosmancounselingencoaching.nl. De klacht zal z.s.m. in behandeling worden genomen waarna er door de counselor contact wordt opgenomen om deze samen zo goed mogelijk op te lossen.

Geschillen
Op alle rechtshandelingen en dergelijke van Bosman Counseling en Coaching en behandelovereenkomsten tussen Bosman Counseling en Coaching en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Inzake alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding daarvan is de rechter te Dordrecht bevoegd, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

Wijzigingen
Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2016 en blijven gelden tot wijziging schriftelijk door Bosman Counseling en Coaching wordt aangegeven.

 Ethische code
(daar waar counselen staat, kan ook coachen gelezen worden)

Mensen die counselen vallen onder de ethische code voor counselors en coaches. Als vanzelfsprekend werk ook ik volgens deze ethische code. De code omvat grofweg 6 belangrijke basiswaarden, met als hoofdregel: Handel altijd in het belang van je cliënt.

Verantwoordelijkheid
Tijdens het counselen moet de counselor al het mogelijke doen om de veiligheid van zijn cliënt te garanderen. Counseling is een vorm van hulpverlenen. Uitbuiting, in welke vorm dan ook, is nooit toegestaan. Ongeacht de setting of het counselingtarief; de counselor moet altijd werken volgens de hoogste ethische standaard.

Anti-discriminatieregels
De counselor moet zicht bewust zijn van zijn eventuele vooroordelen en stereotype opvattingen. De counselor moet ervoor zorgen dat hij een anti discriminerende houding en gedrag heeft.

Vertrouwelijkheid
De counselor moet op het hoogste niveau vertrouwelijkheid bieden, omdat hij de privacy van zijn cliënt respecteert. Hierdoor bouwt de counselor de vertrouwensband op die noodzakelijk is voor het counselen.

Contracten
De counselor moet de condities en voorwaarden waaronder hij counseling aanbiedt vooraf aan zijn cliënt kenbaar maken. Bij verandering hiervan moet de counselor vooraf met de cliënt overeenstemming bereiken.

Grenzen
Tijdens en rond de counselingsrelatie moet de counselor duidelijke grenzen stellen en in acht nemen. Hij moet altijd rekening houden met de effecten van overlappende, dubbele en/of al bestaande relaties.

Competentie
De counselor moet al het mogelijke doen om de kwaliteit van zijn werk te controleren, zijn eigen competenties te verbeteren en om steeds binnen de grenzen van zijn competenties te werken. De counselor moet regelmatig gebruikmaken van geschikte supervisie en/of intervisie.